تفاوت تحقیقات کمی و کیفی - کالج نوین

تفاوت تحقیقات کمی و کیفی

تفاوت تحقیقات کمی و کیفی ، زمینه گسترده تحقیق را می توان به دو جریان بسیار متفاوت: کیفی و کمی تقسیم کرد. جامعه علمی به طور تاریخی این رویکردهای متضاد را متفاوت نگاه کرده است – یکی آن را مشروعیت تلقی می کند، و دیگری به عنوان نامشروع.

تحقیقات کمی همواره رویکرد علمی غالب در نظر گرفته شده است. این سبک بر استفاده از دستکاری متغیرها برای مطالعه نتیجه تأکید دارد. به همین دلیل داده های دریافت شده بسیار کنترل شده، نماینده و دقیق هستند. نمونه ای از طرح کمی آزمایشات بالینی دارویی است. این مطالعات گروهی از افراد را به یک گروه کنترل و یک گروه فعال تقسیم می کند. به گروهی که داروی مورد مطالعه قرار می گیرد، به گروه دیگر دارونما داده می شود.
تفاوت تحقیقات کمی و کیفی
تفاوت تحقیقات کمی و کیفی – کالج نوین
تفاوت تحقیقات کمی و کیفی ، هیچ کدام از اعضای این مطالعه نمی دانند به کدام گروه اختصاص داده شده اند. این یک چارچوب عالی برای مطالعه اثرات فراهم می کند. نتایج حاصل از پیشرفت از گروه فعال جمع آوری شده و در مقایسه با گروه کنترل مقایسه می شود. اگر گروه فعال از نظر آماری افزایش قابل توجهی در مقایسه با شاهد نشان دهد، داروی مؤثر است.
تحقیقات کیفی از سوی دیگر، رویکردی بسیار کمتر از جمع آوری داده ها تأکید می کند. متغیرهای مشابه موجود در تحقیقات کیفی همانند تحقیقات کمی یکسان نیستند و با توجه به پیشرفت تحقیقات، مطالعات کیفی بسیار ذهنی و باز برای تغییر هستند.
نمونه ای از یک طراحی کیفی استفاده از گروه های متمرکز برای درک تجربه زندگی گروهی از افرادی است که دچار یک تروما شده اند. ماهیت این نوع مطالعات به این معنی است که قبلاً نمی توان متغیرها را ایجاد کرد، و تجزیه و تحلیل مسیری را دنبال می کند که توسط موضوعات تحقیق انجام می شود.
تفاوت تحقیقات کمی و کیفی ، دانشمندان تاریخچه داده های کیفی را غیر علمی، نادرست و غیرقابل استفاده می دانند. آن ها معتقد بودند که ماهیت نحوه جمع آوری داده ها و نوع داده های جمع آوری شده، آن را از رویکرد کمی دقیق تر و آزمایش شده پایین تر می کند. در سال های اخیر، این نگرش ها تغییر کرده است.
استفاده از نرم افزار تخصصی رایانه و رویکردهای آماری خاص برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی، نتایج را بسیار دقیق تر و دقیق تر کرده است. دو سبک تحقیق حتی به هم ادغام شده اند.
در بعضی موارد، محققان ممکن است از داده های کیفی برای آگاهی از داده های کمی استفاده کنند، یا این دو را با هم در یک طرح توخالی مخلوط کنند.
تفاوت بین تحقیقات کمی و کیفی ، نمونه ای از چگونگی همکاری این دو با هم، استفاده از گروه های متمرکز و روش های کیفی برای جمع آوری اطلاعات است که می توان از آن ها برای تشکیل یک فرضیه کمی استفاده کرد. این فرضیه می تواند از طریق دستکاری متغیرها و اقدامات آماری مورد آزمایش قرار گیرد. در این روش، یک نوع بر دیگری برتر نیست.
آن ها در راستای تقویت اعتبار مطالعه، همکاری می کنند.
مسئله برتر بودن دیگر مسئله معتبری نیست. هر دو روش تحقیق جای و کاربرد خود را دارند. هیچگاه نمی توان از رویکرد کمی برای درک تجربه بازماندگان از خشونت استفاده کرد و از روش کیفی نمی توان برای آزمایش داروهای جدید استفاده کرد. فرصت های بسیاری برای همکاری در این طرح ها وجود دارد، و انتخاب یکی از دیگری مهمتر است، تا زمانی که صحیح برای سؤالی که مطرح می شود انتخاب شود.

تحقیقات کیفی چیست؟- تفاوت بین تحقیقات کمی و کیفی

تحقیقات کیفی شامل تجزیه و تحلیل داده های غیر عددی برای درک مفاهیم، نظرات یا تجربیات است. این تحقیق به سایر واقعیات اجتماعی معنا می بخشد.

این مقاله را مطالعه کنید  تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی

تفاوت تحقیقات کمی و کیفی ، این نوع از اطلاعات با استفاده از تئوری های مختلف یا بررسی های موضوعی، می تواند آنالیز شود. تحقیقات کیفی معمولاً در علوم انسانی و اجتماعی، در موضوعاتی مانند مردم شناسی، روانشناسی، جامعه شناسی، آموزش، علوم بهداشتی، تاریخ و غیره استفاده می شود. برای درک نحوه تجربه مردم از جهان استفاده می شود.

تفاوت تحقیقات کمی و کیفی ، برای تحقیقات اکتشافی مناسب هستند. تحقیقات کیفی بر موارد فردی و برداشت های ذهنی تمرکز می کند. جمع آوری داده ها و سوالات تحقیق با توجه به آموخته ها تنظیم می شود. تحقیقات کیفی ممکن است شامل مصاحبه با افراد در مورد نظرات آن ها باشد. این داده ها را می توان با دقت ثبت کرد.

تحقیقات کمی چیست؟

تفاوت تحقیقات کمی و کیفی ، تفاوت بین تحقیقات کمی و کیفی ، یکی از مهمترین عوامل تفاوت تحقیق کمی و کیفی این است که، تحقیقات کمی در مورد اعداد و ارقام است. از این روش برای تعیین کمی نظرات، نگرش ها، رفتارها و سایر متغیرهای تعریف شده با هدف تایید یا رد فرضیه های مربوط به یک پدیده خاص استفاده می شود.

تفاوت تحقیقات کمی و کیفی ، تحقیقات کمی صراحتا مشخص می کنند که چه چیزی و چگونه اندازه گیری می شود. جمع آوری داده های کمی، ساختارمندتر از روش های کیفی در نظر گرفته می شوند.

تفاوت تحقیقات کمی و کیفی، تکنیک های کمی معمولاً شامل اشکال مختلف پرسشنامه ها، نظرسنجی ها، مصاحبه های ساختار یافته و همچنین مشاهده رفتاری بر اساس برنامه های کدگذاری و طبقه بندی صریح است.

تفاوت تحقیقات کمی و کیفی ، در هنگام انجام تحقیق کمی، پس از جمع آوری داده ها، می توان از آزمون های t و ANOVA برای روش های غیر پارامتری استفاده کرد. این موضوع به شما امکان می دهد نتیجه گیری های محکم تری داشته باشید.

این مقاله را مطالعه کنید  سوال تحقیق

ویژگی های اصلی تحقیقات کیفی- تفاوت بین تحقیقات کمی و کیفی

 • درک درست از وقایع تنها با توجه به بستری که در آن اتفاق می افتند امکان پذیر است. بنابراین، یک محقق کیفی خود را در این بستر و در محیط طبیعی وارد می کند. زمینه ها و بستر تحقیق ساختگی نیست و کاملا طبیعی و واقعی است. هیچ چیز از پیش تعریف شده و مسلم فرض نمی شود.
تفاوت تحقیقات کمی و کیفی - کالج نوین
تفاوت تحقیقات کمی و کیفی – کالج نوین
 • محققان کیفی می خواهند افرادی که مورد مطالعه قرار می گیرند، خودشان صحبت کنند و دیدگاه های خود را با استفاده از کلمات و یا هر ابزار دیگری ارائه دهند. بنابراین، تحقیق کیفی فرایندی تعاملی است که در آن افراد مورد مطالعه با پژوهشگر در مورد جزئیات تجربه خود صحبت می کنند.
 • روش مطالعه در روند تحقیق تکامل یافته و با پیشرفت آن می تواند تنظیم شده یا تغییر کند.
 • برای یک محقق کیفی، واقعیت واحدی وجود ندارد، واقعیت با توجه به آنچه مشاهده کننده به وجود می آید.
 • نظریه، داده محور است و به عنوان بخشی از فرایند تحقیق شمرده می شود و همزمان با جمع آوری داده ها تکامل می یابد.

ویژگی های اصلی تحقیقات کمی

 • محققان کمی با انجام مطالعات خود در آزمایشگاه سعی در کنترل متغیرهای اضافی دارند.
 • هدف این تحقیق عینیت (یعنی بدون تعصب بودن) است.
 • طرح مطالعه قبل از شروع تعیین می شود.
 • از نظر محقق کمی، واقعیت عینی است و به طور مستقل وجود دارد و توسط هر کسی قابل مشاهده است.
 • تحقیقات برای آزمایش یک نظریه و در نهایت پشتیبانی یا رد آن استفاده می شوند.

تفاوت بین تحقیقات کمی و کیفی چیست؟

تفاوت تحقیقات کمی و کیفی ، تحقیق کمی به شما کمک می‌کند تا از طریق داده‌های عددی یا داده‌هایی که می‌شود آن ها را به آسانی به داده‌های آماری تبدیل کرد، کمیتی را مشخص کنید. این تحقیق رفتار و نظرات گروه بزرگی از پاسخ‌دهندگان را می‌سنجد. فرض کنید باید با ۳۰ نفر که قرار است در مورد «کمی» صحبت کنند مصاحبه کنیم، اما معمولا تعداد خیلی از این بیشتر است.

تفاوت تحقیقات کمی و کیفی ، در مورد برندهای چند ملیتی، حوزه تحقیق کمی می‌تواند گسترده‌تر شده و تحقیقات در چند کشور انجام شوند. هر چقدر داده‌های بیشتری جمع‌آوری کنید و آمار بیشتری داشته باشید تحقیق‌تان دقیق‌تر می‌شود.

تفاوت تحقیقات کمی و کیفی ، شیوه‌های جمع‌آوری داده‌های تحقیق کمی معمولا روش‌های تحقیق تلفنی با کمک کامپیوتر (Cati) برای مصاحبه تلفنی با شرکت‌کنندگان، و مصاحبه اینترنتی با کمک کامپیوتر (CAWI) از طریق پرسش‌نامه‌های آنلاین هستند که هر دو حدود ۷ تا ۱۰ دقیقه طول می‌کشند.

تفاوت بین تحقیقات کمی و کیفی ، پاسخ‌دهندگان معمولا باید به سؤالات از ۰ تا ۱۰ امتیاز بدهند. شما می‌توانید از این طریق سطح رضایت از محصول، تکرار خرید، شناخت برند، تقسیم‌بندی بازارو مواردی از این دست را اندازه‌گیری کنید. سپس، داده‌ها به اعداد، نمودار و داده‌های آماری تبدیل می‌شوند.

این مقاله را مطالعه کنید  چگونگی نوشتن یک تحقیق

تفاوت تحقیقات کمی و کیفی ، معمولا استعاره‌ای که وجود دارد این است که: تحقیق کیفی در بالا قرار دارد و مشکلات را مشخص کرده و اهدافی را که بعدها با استفاده از تحقیق کمی مورد تحقیق قرار خواهند گرفت و عقب‌تر قرار دارند شفاف می‌کند.

تفاوت تحقیقات کمی و کیفی ، تحقیق کیفی نوعی تحقیق تلقینی، تجربی، اکتشافی، مستقیم و فیزیکی است. این تحقیق به شما کمک می‌کند تا دلایل، انگیزه‌ها، نظرات و ترندهایی که در پس داده‌های کمی تحقیق کیفی وجود دارند را بهتر درک کنید.

تفاوت تحقیقات کمی و کیفی ، یکی از رایج‌ترین شیوه‌های جمع‌آوری داده‌‌ها در تحقیق کیفی روش رودررو، به عبارتی، گروه کانونی است. در این روش، با گروه کوچکی از پاسخ‌دهندگان برای مدت زیادی، حتی ساعت‌ها، در مقابل آینه‌ای که پشت آن محققان یا مؤسسه‌ی تحقیقاتی حضور دارد و به سخنان آن ها گوش می‌دهد، مصاحبه می‌شود. این مصاحبه از طریق ویدئو ضبط شده و سپس مانند داستان مکتوب می‌شود.

چگونه می‌توان از تحقیقات کیفی و کمی استفاده کرد؟

تفاوت تحقیقات کمی و کیفی ، با توجه به اطلاعات قبلی، ما اطمینان داریم که تحلیل‌های کیفی و کمی روش‌های متضادی با یکدیگر نیستند. هرچند آن‌ها اطلاعات متفاوتی را ارائه می‌دهند، اما هر دو نوع تحقیق برای بهبود فرایند، محصول یا خدمات بسیار مفید هستند.

تفاوت تحقیقات کمی و کیفی ، بهترین راه برای استفاده از آن‌ها ترکیب داده‌های کیفی و کمی است. تحلیل عمیق رفتار، ارتباطات، احساسات، انگیزه‌ها و نگرش‌ها به جمع‌آوری اطلاعات کافی برای رشد یک تجارت خاص یا اصلاح فرآیندهای موجود کمک می‌کند.

تفاوت تحقیقات کمی و کیفی ، حقیقت این است که هر نوع تحقیق مزایا و معایبی دارد؛ بنابراین، محقق مجبور است تحقیقات خاص را با دقت انتخاب کند و صرفاً آن را برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌های خاص در زمانی خاص به کار گیرد.

 • داده‌های کیفی مفید هستند، اما گاهی اوقات اطلاعات زیادی را به شما می‌دهد که تفسیر آن دشوار است؛ بنابراین، شما باید از آن به عنوان یک روش کمکی استفاده کرده و داده‌های عددی و حقایق دقیق و همچنین نظرات کلی مصرف‌کنندگان و ترجیحات آن‌ها را جمع‌آوری کنید.
 • برای پاسخ به سؤالات کیفی به زمان زیادی نیاز است. اگر محقق پرسشنامه‌ای با سؤالات باز پاسخ به مخاطب ارائه کند، باید مطمئن باشد که او زمان کافی برای پاسخ دادن دارد؛ بنابراین، دسترسی به مشتریانی که در بررسی شرکت کنند بسیار مهم است. آن‌ها باید توجیه شوند که این مطالعه جدی است و نیازمند آن است که در زمان معقولی تمام شود.
 • تحقیقات کمی داده‌های عددی را ارائه می‌دهند که در دید اول تصویری مبهم و سخت ارائه می‌دهند؛ اما بدون این داده‌ها، تهیه یک تحلیل مناسب دشوار است. ما به تحقیقات کمی در هر حوزه کاری نیاز داریم. مهم نیست که چه کالایی یا خدماتی دارید، به دست آوردن ویژگی‌های عددی از آن‌ها یک ضرورت است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هشت − 1 =

شروع گفتگو
نیاز به کمک دارید؟
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم؟