حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت ، تعریف: به کاربرد دانش، فنون و مفهوم حرفه ای در تهیه اطلاعات حسابداری اطلاق می شود که به مدیریت سازمان در تدوین برنامه ها و خط مشی ها، کنترل عملیات سازمان، تصمیم گیری، بهینه سازی کمک می کند. استفاده از منابع، افشا به مدیریت و حفاظت از دارایی ها. مدیریت بر اساس …

حسابداری مدیریت ادامه »