تحقیق اکتشافی - کالج نوین

تحقیق اکتشافی

تحقیق اکتشافی چیست؟ ، تحقیق و پژوهش در علوم، باید به صورت علمی و صحیح به پیش رود. حدس و گمان یا نظریات غیر قابل اثبات در این گونه روش‌ها جایی ندارند. به همین منظور در بسیاری از تحقیقات که درباره پدیده‌های تصادفی صورت می‌گیرد، از اصول آمار و احتمال بهره برده و با ذکر …

تحقیق اکتشافی ادامه »