داده های اسمی - کالج نوین

داده های اسمی

داده های اسمی، ترتیبی، بازه ای و نسبت چیست: اگر در دنیای تجزیه و تحلیل داده های کمی و آمار تازه کار هستید، به احتمال زیاد با چهار سوارکار در سطوح اندازه گیری مواجه شده اید: اسمی، ترتیبی، فاصله و نسبت. و اگر به اینجا فرود آمده اید، احتمالاً در مورد آنها کمی گیج یا …

داده های اسمی ادامه »