جریان دایره ای درآمد - کالج نوین

جریان دایره ای درآمد

جریان دایره ای درآمد به جابجایی پول و کالا در اقتصاد در بخش های مختلف یعنی خانوار، بنگاه، دولت و بخش خارجی در یک جریان دایره ای اشاره دارد. اقتصاد را می توان به عنوان یک ترتیب واحد تولید، توزیع، مبادله، مصرف و سرمایه گذاری تعریف کرد. این فرآیندها نقش اساسی در بقا و رشد …

جریان دایره ای درآمد ادامه »