دسترسی به وب سایت وردپرس

دسترسی به وب سایت وردپرس

دسترسی به وب سایت وردپرس ، وب سایت شما چقدر در دسترس است؟ آیا به اندازه کافی واضح و ساده است که همه بتوانند پیمایش کنند؟ دسترسی مهم است زیرا کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که افراد دارای معلولیت یا تحرک محدود می توانند به اطلاعات و خدمات دسترسی داشته باشند. این بدان …

دسترسی به وب سایت وردپرس ادامه »