مدیریت مواد

مدیریت مواد

مدیریت مواد یکی از وظایف اصلی SCM یعنی مدیریت زنجیره تامین است. به تمام فعالیت های مربوط به جریان مواد مربوط می شود. برنامه ریزی، تامین منابع، تهیه، برنامه ریزی، ذخیره سازی، تهیه و کنترل مواد مناسب را شامل می شود. در اینجا ما با اصطلاح “مواد” به هر دو – مواد مستقیم و مواد …

مدیریت مواد ادامه »