دفتر کل - کالج نوین

دفتر کل

دفتر کل به دفاتر اصلی دلالت دارد که در آن همه حساب ها، یعنی شخصی، واقعی و اسمی نگهداری می شود. پس از ثبت تراکنش ها در ژورنال، تراکنش ها بر اساس عنوان طبقه بندی و گروه بندی می شوند و بدین ترتیب تمامی تراکنش های مشابه در یک حساب خاص ثبت می شوند. قالب …

دفتر کل ادامه »