تحقیق پیمایشی - کالج نوین

تحقیق پیمایشی

تحقیق پیمایشی به عنوان فرآیند انجام تحقیق با استفاده از نظرسنجی هایی که محققان برای پاسخ دهندگان نظرسنجی ارسال می کنند، تعریف می شود. سپس داده‌های جمع‌آوری‌شده از نظرسنجی‌ها به‌صورت آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند تا نتیجه‌گیری‌های پژوهشی معنادار حاصل شود. در قرن بیست و یکم، هر سازمانی مشتاق است که بفهمد مشتریانش در مورد …

تحقیق پیمایشی ادامه »