تجزیه و تحلیل فاصله

تجزیه و تحلیل فاصله

تجزیه و تحلیل فاصله ، تعریف: تجزیه و تحلیل شکاف را می توان به عنوان یک ابزار استراتژیک مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل شکاف بین هدف و نتایج پیش بینی شده، با ارزیابی وسعت کار و روش هایی که از طریق آن شکاف ممکن است پر شود، درک کرد. این شامل مقایسه سطح عملکرد …

تجزیه و تحلیل فاصله ادامه »