دپارتمان سازی - کالج نوین

دپارتمان سازی

دپارتمان سازی یا دپارتمان‌سازی فرآیندی است که در آن مشاغل/تیم‌ها با هم ترکیب می‌شوند و به منظور دستیابی به اهداف سازمان در واحدهای عملکردی به نام بخش‌ها بر اساس حوزه تخصصی خود ترکیب می‌شوند. بنابراین، به این ترتیب، کل سازمان به بخش‌هایی تقسیم می‌شود، یعنی بخش‌هایی که شامل گروهی از کارکنان است که فعالیت‌هایی با …

دپارتمان سازی ادامه »