متغیر چیست - کالج نوین

متغیر چیست

متغیر چیست؟ ، متغیر کمیتی است که می تواند از واحدی به واحد دیگر یا از یک شرایط مشاهده به شرایط دیگر، مقادیر مختلفی را اختیار کند. هر سوال پرسشنامه یک متغیر محسوب می شود. متغیر چیست؟ هر چیزی که بتواند ارزش های گوناگون و متفاوت را بپذیرد، به آن متغیر می گویند. بنا به …

متغیر چیست ادامه »