تحقيقات تجربی چيست - کالج نوین

تحقيقات تجربی چيست

تحقيقات تجربی چيست؟ ، در نگاه اول چنین به نظر می­ رسد که این نوع تحقیقات به علوم تجربی و طبیعی اختصاص دارد و در حوزۀ علوم انسانی مطرح نیست؛ زیرا این تحقیقات بر اساس وجه مشخصۀ اصلی خود یعنی کنترل متغیرها و مشاهده پدیده و سنجش رابطۀ علت و معلولی بین متغیرها و حضور فعال محقق در صحنۀ آزمایش شناخته می­ شوند.

اگر چه بخش عمدۀ تحقیقات علوم تجربی و طبیعی در آزمایشگاه­ ها و با کنترل دقیق متغیرها انجام نمی­ پذیرد، این­گونه تحقیقات منحصراً در حوزۀ علوم تجربی و طبیعی انجام نمی شود، بلکه در سایر حوزه ­ها نیز از آن استفاده می ­شود.

تحقيقات تجربی چيست - کالج نوین
تحقيقات تجربی چيست – کالج نوین

بدین لحاظ، تحقیقات تجربی در حوزۀ علوم انسانی به ویژه روان­شناسی، تعلیم و تربیت، جامعه ­شناسی، جغرافیای انسانی، مدیریت، تربیت بدنی، اقتصاد و مانند آن کاربرد دارد.

اما تفاوتی که تحقیقات تجربی در حوزۀ علوم طبیعی و تجربی با تحقیقات علوم انسانی دارد، این است که دقت و کنترل محقق در حوزۀ علوم طبیعی بر محیط آزمایشگاه و انتخاب متغیر و کنترل آن ها همراه با نظارت بر فرآیند آزمایش مؤثرتر از تحقیقات تجربی در حوزۀ علوم انسانی است. با وجود این، از این جهات برای محقق علوم انسانی مشکلات زیادی وجود دارد و نمی ­تواند با دقت محقق علوم تجربی عمل کند.

در اینجا ذکر نکته­ ای در خصوص تفاوت تحقیقات تجربی و همبستگی ضروری به نظر می­رسد. تحقیقات تجربی بر شناخت رابطۀ علت و معلولی بین متغیرها تأکید دارد و سخن از مطالعۀ رابطۀ یک­سویه و تأثیر متغیر مستقل (علّت) بر متغیر تابع (معلول) است و در پایان محقق به طور قاطع نظر می ­دهد که چنین رابطه­ ای وجود دارد یا ندارد؛ مثلاً محقق برای سنجش تأثیر روش تدریس نوع «الف» بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان نسبت به روش قبلی (نوع «ب»)، باید از روش تحقیق آزمایشی استفاده کند و در پایان در صورتی که واقعاً روش «الف» مؤثرتر از روش «ب» بود، با صراحت اعلام کند که روش «الف» موفق ­تر از روش «ب» است.

اما در تحقیق همبستگی هدف محقق الزاماً کشف روابط علت و معلولی نیست، بلکه قصد دارد میزان درجات همبستگی میان عملکرد و یا چند متغیر را در یک گروه یا عملکرد یک عامل را در دو یا چند گروه مشخص کند؛ بنابراین، ضریب همبستگی به خودی خود رابطۀ علت و معلولی را بیان نمی­ کند، هر چند محاسبۀ این ضریب گام اول برای پیدا کردن روابط علت و معلولی بین متغیرها محسوب می­ شود؛ زیرا اگر رابطۀ علت و معلولی بین دو یا چند متغیر محرز باشد به احتمال زیاد همبستگی و رابطۀ بالایی میان آن ها وجود دارد.

تحقيقات تجربی چيست؟

تحقیق تجربی پژوهشی است که با رویکرد علمی و با استفاده از دو مجموعه متغیر انجام می شود. مجموعه اول به عنوان یک ثابت عمل می کند که از آن برای اندازه گیری تفاوت های مجموعه دوم استفاده می کنید. به عنوان مثال، روش های تحقیق کمی، تجربی هستند.

تحقيقات تجربی اگر اطلاعات کافی برای حمایت از تصمیمات خود ندارید، ابتدا باید حقایق را تعیین کنید. تحقیقات تجربی داده های لازم را برای کمک به تصمیم گیری بهتر جمع آوری می کند.

تحقيقات تجربی هر تحقیقی که تحت شرایط قابل قبول علمی انجام شود از روش های تجربی استفاده می کند. موفقیت مطالعات تجربی به محققین بستگی دارد که تغییر یک متغیر را تنها بر اساس دستکاری متغیر ثابت تأیید کنند. تحقیق باید یک علت و معلول قابل توجه ایجاد کند.

تحقيقات تجربی چيست
تحقيقات تجربی چيست – کالج نوین

خصوصیات تحقیقات تجربی- تحقيقات تجربی چيست؟

تحقیقات تجربی دارای ویژگی های خاصی است که از روش های تجزیه و تحلیل آن بدست آمده است.

 • متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل. همه تحقیقات تجربی از متغیرهای وابسته یا ثابت (که به عنوان یک گروه کنترل عمل می کنند) شروع می شود. این موارد باید با متغیرهای مستقل، که همان مواردی است که محقق برای دستیابی به نتایج خاص دستکاری می کند، در تضاد باشد.
 • شرایط کنترل شده. این آزمایشات تحت شرایط کنترل شده دقیق انجام می شود تا عواملی که بر رفتار مورد مطالعه تأثیر می گذارند روشن باشد.
 • دستکاری متغیرها. این آزمایش توسط محقق ارائه یا تحریک می شود، وی که عمداً متغیرهای مستقل را برای دستیابی به نتایج متفاوت، همیشه تحت شرایط کنترل شده و دقیق دستکاری می کند.
 • مشاهده شی مورد مطالعه. محقق باید رفتار مورد مطالعه را در هر یک از سناریوهای ساخته شده برای آن مشاهده کند، که می تواند داده های کم و بیش قطعی از آن ها بدست آورد.

مراحل انجام تحقیق تجربی

تحقيقات تجربی چيست؟ ، پیش از در مقالات گذشته پیرامون تحقیق تجربی و انواع میدانی و آزمایشگاهی آن و همچنین تفاوت های آن ها با یکدیگر آشنا شدیم. تحقیق تجربی یا آزمایشی یکی از دقیق‌ترین و کارآمدترین روش های تحقیق است که برای آزمون فرضیه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد هدف این تحقیق بررسی تأثیر محرک ها, روش ها و یا شرایط خاص محیطی بر روی یک گروه آزمودنی می‌باشد.

در این راستا یک تحقیق تجربی مشتمل بر مراحل زیر می باشد:

 1. تصریح سنجی
 2. تجزیه و تحلیل داده ها
 3. روش سنجی
 4. ارزیابی الگو و تخمین ها و استنباط آماری
 5. تحلیل نتایج و در صورت نیاز پیش بینی

گام اول: تصریح سنجی

تحقيقات تجربی اولین و مهمترین مرحله در یک کار تجربی، مشخص کردن متغیر های وابسته و مستقل، شکل تابعی الگو و مقادیر و علائم مورد انتظار پارامترها است.

اغلب پژوهش گران الگویی را انتخاب کرده، پارامترهای آن را تخمین زده و فرضیه های مدنظر خود را به بوته آزمایش می گذارند. اما سوال اساسی این است که چه الگویی باید انتخاب شود تا کار کاربردی با آن شروع شود.

تعیین چنین الگویی بسیار اساسی بوده و به تصریح سنجی معروف است. در متون اقتصادسنجی و به هنگام ارزیابی تجربی الگوها، دو نوع خطا معرفی می شود:

 • خطای تصریح
 • خطای تعیین غلط الگو

خطای تصریح زمانی مطرح می شود که محقق الگوی درست و مناسبی را انتخاب می کند، اما به شیوه های متعددی در تخمین آن دچار خطا می شود.

وجود خود همبستگی پیاپی، ناهمسانی واریانس ها، نرمال نبودن اجزا جمله اخلال، خطای تصریح جز اخلال، حذف یک متغیر مهم، وارد کردن یک متغیر غیر ضروری، شکل تابعی غلط، خطای اندازه گیری (در متغیرهای مستقل ) و … برخی از این نوع خطاها هستند.

تحقيقات تجربی اما خطای تعیین غلط الگو در وضعیتی رخ می دهد که الگوی واقعی معلوم نیست و ممکن است که در نتیجه انتخاب اشتباه بین نظریه های رقیب رخ دهد.

گام دوم : آنالیز و تجزیه و تحلیل داده ها

تحقيقات تجربی مرحله بسیار مهم بعدی استخراج داده های مور نیاز و مناسب می باشد. برخی از داده ها مستقیما از منابع آماری قابل استخراج بوده، برخی دیگر مانند نرخ ارز واقعی موثر و … باید محاسبه گردد و برای برخی از متغیرهای دیگر باید متغیر نماینده و یا جانشین تعیین گردد.

تحقيقات تجربی چيست - کالج نوین
تحقيقات تجربی چيست – کالج نوین

گام سوم: روش سنجی

تحقيقات تجربی پس از تبیین مدل، باید روش مناسب بررسی مساله و همچنین روش مناسب تخمین انتخاب شود. در تحقیق حاضر با توجه به ماهیت داده ها از روش پانل دیتا که ترکیبی از داده های سری زمانی و مقطعی است، استفاده شده است.

گام چهارم: ارزیابی الگو و تخمین ها و استنباط آماری

تحقيقات تجربی در این قسمت از مطالعه جهت تصریح مدل ابتدا رابطه متغیرهای مستقل از منظر آمار استنباطی بررسی می گردد و از بین متغیرهای توضیحی، متغیرهای موثر انتخاب می شود.

گام پنجم: تحلیل نتایج و در صورت نیاز پیش بینی

تحقيقات تجربی در مرحله پنجم بر اساس تخمین مدل، نتیجه گیری می شود و در نهایت بر اساس نتایج پیشنهادات و راهکارها ارائه می شود.

این مقاله را مطالعه کنید  10 مهارت اساسی تفکر انتقادی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 − هشت =

شروع گفتگو
نیاز به کمک دارید؟
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم؟